Tytułem wstępu

Rozpoczęcie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z koniecznością wypełnienia określonych wymogów formalnych. Urząd skarbowy to miejsce, w którym przyszły przedsiębiorca zakładający własną firmę będzie musiał dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego lub jego aktualizacji, oraz wybierze najbardziej odpowiednią dla prowadzonej działalności formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Będzie także musiał zwrócić uwagę na obowiązki związane z rejestracją i uiszczaniem podatku, które dotyczą określonych grup podatników, lub uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności i wysokości sprzedaży.

A to dopiero początek drogi… Później czeka nas jeszcze ZUS, GUS, Inspekcja Pracy, bank, KRS

My pomożemy wypełnić wszystkie dokumenty, doradzimy z jakich form opodatkowania można skorzystać i sprawdzimy, która z nich będzie najlepsza.

DLACZEGO BIURO RACHUNKOWE?

Księgowanie przez firmę zewnętrzną jest:

  • TAŃSZE

Nie mu­sisz po­no­sić kosz­tów do­dat­ko­we­go sta­no­wi­ska pracy (oso­bo­wych i rze­czo­wych), kosz­tów za­ku­pu spe­cja­listyczne­go opro­gra­mo­wa­nia, kosz­tów sprzę­tu i ob­słu­gi in­for­ma­tycz­nej, kosz­tów zwią­za­nych z cią­głym szko­le­niem i śle­dze­niem zmian w prze­pi­sach po­dat­ko­wych i ubez­pie­cze­niach spo­łecz­nych.

  • BEZPIECZNIEJSZE

Pre­zes lub Wła­ści­ciel Firmy od­po­wia­da za za­le­gło­ści po­dat­ko­we swo­jej firmy całym swoim oso­bi­stym ma­jąt­kiem. Od­po­wia­da także kar­nie za wszel­kie na­ru­sze­nia prawa po­dat­ko­we­go (opóź­nie­nie zło­że­nia de­kla­ra­cji, błęd­nie wy­li­czo­ny po­da­tek itp.). Nasze Biuro Ra­chun­ko­we  przej­mu­je znacz­ną część tej od­po­wie­dzial­no­ści na sie­bie. W celu za­bez­pie­cze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń nasze biuro jest ubez­pie­czo­ne po­li­są OC.

  • PROFESJONALNE

Biuro Ra­chun­ko­we Grażyna Giszczak to gwa­ran­cja wie­dzy i umie­jęt­no­ści z za­kre­su pro­wa­dze­nia księ­go­wo­ści du­żych i ma­łych firm, po­twier­dzo­na licz­ny­mi dy­plo­ma­mi i cer­ty­fi­ka­ta­mi.

  • ZAPEWNIAMY CZASSPOKÓJ

Na pod­sta­wie udzie­lo­ne­go nam peł­no­moc­nic­twa, spo­rzą­dzo­ne przez nas de­kla­ra­cje oraz urzę­do­we pisma pod­pi­su­je­my za na­szych Klien­tów. Do­ręcz­my je w usta­wo­wych ter­mi­nach do urzę­dów skar­bo­wych i ZUS, rów­nież przez internet. W cza­sie kon­tro­li przy­go­to­wu­je­my do­ku­men­ta­cję i pre­zen­tu­je­my ją or­ga­nom kon­tro­li w na­szej sie­dzi­bie. Nasi Klien­ci nie muszą tra­cić swo­je­go czasu.

Je­że­li pro­wa­dząc dzia­łal­ność go­spo­dar­czą gu­bisz się w gąsz­czu cią­gle zmie­nia­ją­cych się prze­pi­sów, mu­sisz pła­cić ZUS za sie­bie i pra­cow­ni­ków, nie wiesz jak po­praw­nie pro­wa­dzić księ­gi i do­ku­men­ta­cję ka­dro­wą swo­ich pra­cow­ni­ków — ser­decz­nie za­pra­sza­my!

Grażyna Giszczak

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą