Ryczałt

Oferujemy pełną obsługę w zakresie ewidencji ryczałtowej i karty podatkowej:

  • prowadzenie zapisów w ewidencji sprzedaży,
  • pro­wa­dze­nie ewi­den­cji środ­ków trwa­łych i war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • spo­rzą­dza­nie mie­sięcz­nych de­kla­ra­cji po­dat­ko­wych oraz prze­sy­ła­nie ich do Urzę­du  Skar­bo­we­go,
  • wykonywanie zeznania rocznego.