Polityka poufności

Podstawowym celem Biura Rachunkowego Grażyna Giszczak jest profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych:

  • osob fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • spółek cywilnych, partnerskich i jawnych,
  • spółek z o.o.,
  • stowarzyszeń i fundacji.

Do­sto­so­wu­je­my się do spe­cy­fi­ki każ­dej firmy i uni­ka­my sza­blo­no­we­go po­dej­ścia do Klien­ta, dając przy tym gwa­ran­cję za­cho­wa­nia cał­ko­wi­tej po­uf­no­ści w za­kre­sie wszel­kich in­for­ma­cji do­ty­czą­cych na­szych Klien­tów.

Sto­su­je­my wy­łącz­nie li­cen­cjo­no­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie, a więc ich cią­głe ak­tu­ali­za­cje gwa­ran­tu­ją  nie tylko do­sto­so­wa­nie do ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa, ale i wła­ści­wy po­ziom bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa da­nych. Cią­głość ob­słu­gi in­for­ma­tycz­nej w fir­mie gwa­ran­tu­je spraw­ne i bez zbęd­nych prze­sto­jów funk­cjo­no­wa­nie biura ra­chun­ko­we­go, jak i pro­fe­sjo­nal­ne za­bez­pie­cze­nie Pań­stwa da­nych.

        Wszyst­kie do­ku­men­ty księ­go­we zwią­za­ne z bie­żą­cym ro­kiem roz­ra­chun­ko­wym zgod­nie z  po­sta­no­wie­nia­mi umowy będą znaj­do­wać się tylko w sie­dzi­bie na­sze­go  Biura Ra­chun­ko­we­go. O ich lo­ka­li­za­cji po­in­for­mo­wa­ny zo­sta­je na pi­śmie wła­ści­wy Urząd Skar­bo­wy. Każdy Klient ma prawo wglą­du do swo­ich do­ku­men­tów w go­dzi­nach pracy biura, oraz uzy­ska­nia bie­żą­cych i wy­czer­pu­ją­cych in­for­ma­cji zwią­za­nych ze swoją do­ku­men­ta­cją oso­bi­ście w sie­dzi­bie na­sze­go biura. Po za­koń­cze­niu roku roz­li­cze­nio­we­go do­ku­men­ta­cja zwią­za­na z ob­słu­gą księ­go­wą pro­wa­dzo­ną przez Biuro Ra­chun­ko­we Grażyna Giszczak na rzecz pod­mio­tu lub osoby fi­zycz­nej zda­wa­na jest klien­to­wi do dal­sze­go prze­cho­wy­wa­nia na pod­sta­wie sto­so­wa­ne­go pro­to­ko­łu na pi­śmie.

        Po pod­pi­sa­niu umowy z na­szym biu­rem wszel­kie kon­tak­ty Pań­stwa z Urzę­dem Skar­bo­wym, czy przy­kła­do­wo z ZUS-em, ogra­ni­cza­ją się do nie­zbęd­ne­go mi­ni­mum. We wszel­kich spra­wach wy­ma­ga­ją­cych wy­ja­śnie­nia w tych in­sty­tu­cjach re­pre­zen­tu­je Pań­stwa nasze biuro ra­chun­ko­we, skła­da­jąc sto­sow­ne wy­ja­śnie­nia w Pań­stwa imie­niu. W przy­pad­ku otrzy­ma­nia ja­kie­go­kol­wiek za­wia­do­mie­nia z tych in­sty­tu­cji, wy­star­czy nas o tym po­in­for­mo­wać np. wy­sy­ła­jąc je do Biura po­twier­dzo­nym fak­sem. Od tego mo­men­tu Biuro przej­mu­je na sie­bie kon­takt z Urzę­dem Skar­bo­wym.

        Za wszel­kie błędy le­żą­ce po stro­nie na­sze­go biura przej­mu­je­my pełną od­po­wie­dzial­ność. Wa­run­ki od­po­wie­dzial­no­ści na­sze­go Biura za­war­te są w pod­pi­sy­wa­nej z każ­dym klien­tem umo­wie o świad­cze­niu usług. Za­strze­ga­my przy tym, że od­po­wia­da­my tylko za swoje błędy. Biuro nie od­po­wia­da np. za nie­rze­tel­ne ewi­den­cjo­no­wa­nie przez klien­ta sprze­da­ży czy usług, re­la­cje  z pra­cow­ni­ka­mi i ich wy­na­gro­dze­nia­mi, opła­ty po­dat­ków i skła­dek ZUS — po­mi­mo od­bio­ru z sie­dzi­by biura sto­sow­nych dru­ków prze­le­wów itd.

        Po pod­pi­sa­niu umowy kon­takt z na­szym biu­rem ogra­ni­cza się w za­sa­dzie do dwóch wizyt w mie­sią­cu w usta­lo­nych w umo­wie ter­mi­nach. Je­że­li nie wy­ma­ga tego sy­tu­acja klien­ta, zo­bo­wią­za­ny jest on do sta­wie­nia się w trak­cie trwa­nia mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go do dnia 10-go mie­sią­ca  bie­żą­ce­go, tak aby do­star­czyć część do­ku­men­ta­cji za ten mie­siąc (jest to po­łą­czo­ne z re­gu­ły z  od­bio­rem prze­le­wów na sto­so­wa­ne zo­bo­wią­za­nia po­dat­ko­we). Oczy­wi­ście w każ­dej chwi­li w go­dzi­nach pracy na­sze­go biura klient za­wsze ma moż­li­wość uzy­ska­nia wszel­kich in­for­ma­cji, wy­ja­śnień, oraz omó­wie­nia pro­ble­mów które za­wsze mogą się po­ja­wić. Ge­ne­ral­nie za­ło­że­niem na­szym jest, aby każdy z na­szych klien­tów mógł się sku­pić na fak­tycz­nym pro­wa­dze­niu swo­jej firmy i jej roz­wo­ju. Klient do­star­cza do­ku­men­ty do na­sze­go biura, uzy­sku­je in­for­ma­cje, i w razie po­trze­by wy­ja­śnie­nia oraz od­bie­ra prze­le­wy na sto­so­wa­ne zo­bo­wią­za­nia lub ubez­pie­cze­nia.

        Biuro nasze po­sia­da po­li­sę ubez­pie­cze­nio­wą, da­je­my Ci więc jesz­cze wię­cej pew­no­ści z ty­tu­łu na­szej pracy. W ra­mach pod­pi­sa­nej z nami umowy ob­słu­gu­je­my rów­nież wszel­ką ko­re­spon­den­cję  z urzę­da­mi, ban­ka­mi i in­ny­mi in­sty­tu­cja­mi wska­za­ny­mi przez firmę, zwią­za­ną z pro­wa­dze­niem ob­słu­gi księ­go­wej. Dzię­ki temu gwa­ran­tu­je­my po­praw­ność me­ry­to­rycz­ną i for­mal­no-praw­ną wszel­kich ofi­cjal­nych fir­mo­wych pism. W ra­mach na­szej umowy za­pew­nia­my rów­nież prze­szko­le­nie zgod­ne z wy­ma­ga­ny­mi pro­ce­du­ra­mi obie­gu do­ku­men­ta­cji księ­go­wej, by wszyst­kie ważne do­ku­men­ty do­cie­ra­ły do nas na czas i były księ­go­wa­ne w ter­mi­nie.