Oferta biura

Biuro Rachunkowe Grażyna Giszczak skupia się na zagadnieniach:

 • księgowych
 • podatkowych

Rolą biura ra­chun­ko­we­go jest pomoc w iden­ty­fi­ka­cji pro­ble­mów księ­go­wych i po­dat­ko­wych oraz wy­bo­rze i wdro­że­niu naj­ko­rzyst­niej­szych roz­wią­zań, wspo­ma­ga­ją­cych or­ga­ni­za­cję i funk­cjo­no­wa­nie przed­się­bior­stwa Klien­ta. Nasze biuro ra­chun­ko­we świad­czy usłu­gi w za­kre­sie ra­chun­ko­wo­ści, roz­li­czeń po­dat­ko­wych, ob­słu­gi ka­dro­wo-pła­co­wej oraz fi­nan­sów.

Za­ła­twia­my w imie­niu Klien­ta rów­nież wszel­kie for­mal­no­ści urzę­do­we i re­je­stra­cyj­ne zwią­za­ne z uru­cho­mie­niem dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, przy­go­tu­je­my i po­pro­wa­dzi­my firmę od stro­ny księ­go­wej, po­dat­ko­wej i spra­woz­daw­czo­ści fi­nan­so­wej.

       Je­ste­śmy firmą spe­cja­li­zu­ją­cą się w świad­cze­niu usług księ­go­wych dla firm kra­jo­wych oraz dla pod­mio­tów za­gra­nicz­nych roz­po­czy­na­ją­cych swoją dzia­łal­ność lub już dzia­ła­ją­cych na te­re­nie Pol­ski. Ofe­ru­je­my pro­fe­sjo­nal­ną ob­słu­gę księ­go­wo-po­dat­ko­wą oraz ka­dro­wo-pła­co­wą. Pro­wa­dzi­my księ­go­wość firm jed­no­oso­bo­wych, spół­ek cy­wil­nych i spół­ek prawa han­dlo­we­go, a także izb go­spo­dar­czych i sto­wa­rzy­szeń.

Ubezpieczenie to bezpieczeństwo Klienta

Biuro Ra­chun­ko­we Grażyna Giszczak po­sia­da za­wsze ak­tu­al­ne ubez­pie­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej za­wo­do­wej do­rad­cy po­dat­ko­we­go, obej­mu­ją­ce czyn­no­ści do­radz­twa po­dat­ko­we­go, o któ­rych mowa w art. 2 ust. 1 usta­wy z dnia 5 lipca 1996 roku o do­radz­twie po­dat­ko­wym oraz czyn­no­ści usłu­go­we­go pro­wa­dze­nia ksiąg ra­chun­ko­wych.

Posiadamy własne archiwum celem przechowywania danych rachunkowych.

Obsługa księgowo-podatkowa:

 • księgi rachunkowe, plany kont, bilanse,
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencje ryczałtów; ewidencje i rozliczenia w zakresie podatku VAT,
 • ewidencje środków trwałych i wyposażenia,
 • mie­sięcz­ne de­kla­ra­cje dla Urzę­dów Skar­bo­wych z ty­tu­łu roz­li­czeń wła­ści­cie­li, oraz ich pra­cow­ni­ków.

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • na­li­cza­nie wy­na­gro­dzeń zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi oraz z uwzględ­nie­niem za­kła­do­we­go re­gu­la­mi­nu wy­na­gra­dza­nia,
 • spo­rzą­dza­nie de­kla­ra­cji oraz roz­li­czeń z Urzę­dem Skar­bo­wym, Za­kła­dem Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych i z Pań­stwo­wym Fun­du­szem Re­ha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • przy­go­to­wa­nie in­for­ma­cji o wy­na­gro­dze­niach dla po­szcze­gól­nych pra­cow­ni­ków.