Ochrona danych osobowych

Mając na uwadze wejście w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych — Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Biuro Rachunkowe Grażyna Giszczak zapewnia, że standardy ochrony danych osobowych i właściwego postępowania z danymi osobowymi, które zostały wyrażone w w/w przepisach respektuje.
Wypełniając obowiązek informacyjny, wyrażony w art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Biuro Rachunkowe Grażyna Giszczak dysponuje, że:

  • Administratorem Danych Osobowych jest Biuro Rachunkowe Grażyna Giszczak (dalej: Administrator), w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania swoich obowiązków wynikających z: ustawy, zawieranych umów, otrzymywanej korespondencji.
  • Dane osobowe, którymi Administrator dysponuje są i będą przetwarzane tylko na potrzeby i w celu właściwego wykonania umów zawieranych z klientami, a także w celach określonych przepisami prawa w tym w szczególności prawa cywilnego.
  • Podstawą prawną dopuszczalności przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zawarta umowa z Klientem oraz przepisy prawa. Ponadto Administrator deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

– wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Administratora,
– marketing usług własnych Administratora oraz promowanie działalności Administratora i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nim umowami,
– egzekwowanie roszczeń z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej.

  • Dane osobowe, które przetwarza Administrator nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
  • Osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) danych,
– usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
– do ograniczenia przetwarzania danych,
– do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Administrator przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Administratora względem klienta.
  • Dopuszcza się udostępnienie danych osobowych podmiotom związanym z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie prawne, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek.
  • Administrator deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.