Księga Przychodów i Rozchodów

Oferujemy pełną obsługę księgowę w zakresie ksiąg przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość), rejestracyjnych i rozliczeniowych:

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów firmy Klienta,
 • ewi­den­cjo­no­wa­nie zda­rzeń go­spo­dar­czych w książ­ce przy­cho­dów i roz­cho­dów,
 • prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie niezbędnych wydruków,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji,
 • naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków,
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków,
 • ter­mi­no­we i pra­wi­dło­we wy­li­cza­nie na­leż­nych po­dat­ków (PIT, VAT) oraz przy­go­to­wa­nie de­kla­ra­cji i ze­znań po­dat­ko­wych,
 • składanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • re­pre­zen­to­wa­nie Klien­ta w po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych przed ZUS i Urzę­dem Skar­bo­wym,
 • wy­stę­po­wa­nie w imie­niu Klien­ta o za­świad­cze­nia o nie­za­le­ga­niu w płat­no­ści po­dat­ków i skła­dek ZUS,
 • za­ła­twia­nie spraw wy­ni­ka­ją­cych z zo­bo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów w za­kre­sie ubez­pie­czeń spo­łecz­nych tj. spo­rzą­dza­nie i prze­ka­zy­wa­nie do ZUS nie­zbęd­nych do­ku­men­tów,
 • pełną obsługę kadrowo płacową.