Księga handlowa

Oferujemy pełną obsługę księgową w zakresie ksiąg handlowych (pełna księgowość):

 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych,
 • pro­wa­dze­nie ewi­den­cji środ­ków trwa­łych oraz war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych,
 • naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych (dla GUS),
 • sporządzanie bilansu,
 • bieżące informowanie klienta o przepisach prawnych z zakresu działalności oraz o ich zmianach,
 • odbiór dokumentacji księgowej z siedziby Klienta o ile zostanie to uzgodnione w umowie,
 • re­pre­zen­to­wa­nie Klien­ta w po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych przed ZUS i Urzę­dem Skar­bo­wym,
 • wyprowadzanie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych,
 • pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy,
 • pomoc współpracującej z nami kancelarii notarialnej,
 • pełną obsługę kadrowo-płacową,
 • wszelkie inne sprawy związane z działalnością prowadzoną przez naszego Klienta.