Kadry i płace

Nasze oferta obejmuje:

  • sporządzanie umów w tym: umów o pracę, umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych,
  • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i innych,
  • spo­rzą­dza­nie oraz prze­ka­zy­wa­nie de­kla­ra­cji do ZUS i Urzę­du Skar­bo­we­go oraz PFRON,
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
  • sporządzanie raportów i analiz,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych,
  • stałą współpracę z inspektorami BHP.